Deel 2 Handreiking

Het denken over kwaliteitsbeleid is in volle gang. De hulp in de vorm van de Handreiking Adviesstelsel Omgevingskwaliteit is door gemeenten, regionale welstandsorganisaties en anderen verwelkomd.  Momenteel werken we hard aan Deel 2 van de Handreiking.

Modelteksten
Er volgt nog een tweede deel van de handreiking, die de vorm krijgt van een modelverordening of modelinstellingsbesluit met tekstvoorbeelden. Dit tweede deel bevat uitwerkingen van zowel de letter als van de geest van de Omgevingswet, dat wil zeggen: zowel van de wettelijk voorgeschreven commissie als van de keuzes die de gemeente maakt voor de bevordering van omgevingskwaliteit.  Het tweede deel kost meer tijd dan voorzien omdat het samenhangt met de voorbereiding van een Handreiking verordeningen in het omgevingsplan van de VNG en het Ministerie van BZK. Deel 2 van de handreiking wordt gepubliceerd zodra daarover een besluit genomen is; er wordt alles op alles gezet om dat nog voor de zomer te laten gebeuren.