Modelverordening op de GAC

Vandaag is de modelverordening op de gemeentelijke adviescommissie gepubliceerd. Wim Mulder en ik hebben hier vanaf het voorjaar hard aan gewerkt, samen met deskundigen van de drie opdrachtgevers en het ministerie van BZK.

De modelverordening is opgesteld in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het model is geen blauwdruk geworden. De Omgevingswet verlangt dat gemeenten expliciete keuzes maken over de taken van de adviescommissie omgevingskwaliteit. Dat kan zich beperken tot advisering over wijzigingen aan rijksmonumenten, maar ook de hele ruimtelijke kwaliteit in relatie tot veiligheid, gezondheid en participatiebeleid omvatten.

Er is gekozen voor een verordening die de bestaande adviescolleges en eventuele andere adviseurs (stadsbouwmeesters, kwaliteitsteams, supervisors) in één adviesstelsel samenbrengt. In de geest van de Omgevingswet is de kwaliteitsadvisering niet beperkt tot een (welstands- en erfgoed-)toets op een ingediende vergunningaanvraag. Er is ingezet op zo vroeg mogelijk in het proces te adviseren over omgevingskwaliteit.

Het model is voorzien van een toelichting, ledenbrief en implementatiehandleiding. De Modelverordening op de gemeentelijke adviescommissie is te downloaden via de website van de VNG.

De modelverordening vormt als juridisch sluitstuk deel 2 van de Handreiking Adviesstelsel Omgevingskwaliteit