Omgevingskwaliteit in het landelijk gebied

Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) vraagt advies aan het (IM)Pact netwerk: hoe kan het NPLG sturen op een transitie van het landelijk gebied met behoud en waar mogelijk verbetering van omgevingskwaliteit?

Met het NPLG wil het Rijk uitwerking geven aan een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied en zorgvuldig landgebruik. Het NPLG richt zich op het in samenhang realiseren van de Europese internationale verplichtingen op het terrein van natuur (met als onderliggend doel de stikstofopgave), water en klimaat.

Het NPLG komt voort uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) waarin het versterken van de omgevingskwaliteit centraal staat. Dat wil zeggen dat alle ruimtelijke plannen gemaakt moeten worden met oog voor de natuur, gezondheid, milieu en duurzaamheid. De NOVI introduceert drie overkoepelende afwegingsprincipes: combinaties van functies gaan voor enkelvoudige functies; kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal; afwentelen wordt voorkomen.

Het NPLG zal op basis van deze afwegingsprincipes structurerende keuzes en (regionale) doelen vastleggen als uitgangspunt voor integrale provinciale gebiedsprogramma’s. Het Rijk nodigt de medeoverheden uit om het NPLG samen verder uit te werken. In oktober 2022 volgen de aanvullende doelen van het NPLG. Dan moet ook ons advies gereed zijn en opgenomen worden in het NPLG. Wordt vervolgd dus.