VERNIEUWD: Omgevingskwaliteit en Ruimte

De herziene tweede druk van Omgevingskwaliteit en Ruimte is uit! Lees alles over de kansen die de Omgevingswet biedt voor goede omgevingskwaliteit. Bestellen kan bij Berghauser Pont

De eerste versie van dit boek werd geschreven aan de vooravond van de grote stelselwijziging in het omgevingsrecht. Het allereerste ontwerp van de Omgevingswet kon in de eerste druk van februari 2013 nog net in grote lijnen worden geschetst. Nu, dik vier jaar later, is die Omgevingswet vastgesteld en zijn de contouren van de uitvoeringsbesluiten bekend. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking maar de stelselwijziging waarvan de wet een gevolg is, is in de praktijk al in volle hevigheid voelbaar.

De veranderingen die de wet brengt voor het ruimtelijk kwaliteitsbeleid en de ruimtelijke kwaliteitsadvisering vormen de hoofdmoot van de actualisering. Daarnaast is op veel punten sprake van voortschrijdend inzicht. De drie pijlers van het ruimtelijk kwaliteitsbeleid die in de eerste druk al zichtbaar waren, zijn in de tweede druk scherper uitgewerkt. Het uitgangspunt is dat ruimtelijk kwaliteitsbeleid zowel uitnodigend, als visionair, als verplichtend moet zijn. Uitnodigend betekent faciliterend en sturend op de ruimtelijke kwaliteit en de publieke meerwaarde van private initiatieven. Visionair betekent dat er een visie is op de gewenste kwaliteit, gebaseerd op de bestaande kwaliteiten, de principes voor ruimtelijke ingrepen en de ambities voor het gebied. En verplichtend betekent dat er algemeen verbindende regels moeten zijn die het kwaliteitsbeleid borgen.

Bij de actualisering heb ik onder meer gebruik gemaakt van de kennis die ik heb opgedaan als projectleider van het project ‘Omgevingsplan Op Kwaliteit’ (OOK) van Mooiwaarts en van het nog lopende onderzoek ‘Q-factor’ naar ruimtelijke kwaliteitsteams in Nederland. Met toestemming van Mooiwaarts heb ik het slothoofdstuk van dit boek gewijd aan de tien principes voor een omgevingsplan op kwaliteit, omdat deze een mooie samenvatting vormen van het voorgaande.